Regulamin Centrum Przyrodniczego

§1 • Centrum Przyrodnicze

Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodnicze – Filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury (zwane dalej Centrum) mieści się przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, w Zielonej Górze i jest instytucją kultury, której misją jest popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego i kulturowego, promowanie metod i narzędzi edukacji pozaformalnej oraz kształcenia przez całe życie.

§2 • Godziny otwarcia Centrum
 1. Centrum jest otwarte od wtorku do niedzieli:
  • a. na pół godziny przed pierwszym seansem zwiedzania;
  • b. półtorej godziny od chwili rozpoczęcia ostatniego seansu zwiedzania.
 2. W poniedziałki Centrum jest zamknięte.
 3. Zastrzega się możliwość zamknięcia Centrum w inne dni i godziny niż określone w ust. 1 i 2. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Centrum oraz ich zmiany podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.centrumprzyrodnicze.pl oraz w kasie Centrum.
 4. Wstęp do budynku Centrum w dniach i godzinach otwarcia jest odpłatny.
§3 • Opłaty
 1. Zwiedzanie Centrum odbywa się zgodnie z harmonogramem i cennikiem dostępnym na
  stronie internetowej www.centrumprzyrodnicze.pl oraz w kasie Centrum.
 2. Sprzedaż biletów wstępu odbywa się pod warunkiem dostępności wolnych miejsc na salach
  wystawowych.
 3. Osoba nabywająca bilet wstępu do Centrum zobowiązana jest do zachowania biletu,
  paragonu, faktury lub innego dokumentu stanowiącego dowód zakupu biletu.
 4. Kasa biletowa przyjmuje płatność gotówką w złotych polskich oraz akceptuje karty płatnicze
  wyszczególnione przy kasie biletowej.
 5. Zwroty biletów są możliwe tylko w przypadku całkowitej niemożności korzystania z sali
  interaktywnej np. w przypadku długotrwałej awarii zasilania.
 6. Zwrot opłaty nie przysługuje o ile awaria techniczna przerwała zwiedzanie, lecz umożliwiła
  jego wznowienie i dokończenie.
 7. W przypadku awarii technicznej, w szczególnych wypadkach, możliwe jest również
  zorganizowanie dodatkowego terminu zwiedzania. W takiej sytuacji odwiedzającemu
  przysługuje wybór pomiędzy zwrotem opłaty za bilet a udziałem w dodatkowym zwiedzaniu.
 8. Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane:
  • a. w kasie biletowej Centrum gotówką niezwłocznie,
  • b. na kartę płatniczą, z której dokonano zapłaty, w terminie 7 dni,
  • c. na numer rachunku bankowego, z którego został dokonany przelew w terminie 7 dni,zgodnie z formą w jakiej płatność za nabycie biletu została dokonana.
§4 • Rodzaje biletów

Rodzaje biletów:

  • a. bilet normalny – przysługuje osobie dorosłej,
  • b. bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej w wieku 2-19 lat (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (tj. legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek), osobom niepełnosprawnym z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej). W przypadku osób niepełnosprawnych, zaliczonych orzeczeniem do znacznego stopnia niepełnosprawności, nabycie biletu upoważnia do wejścia na seans z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna,
  • c. bilet zbiorowy – w przypadku zorganizowanej grupy dzieci, młodzieży oraz dorosłych, liczącej co najmniej 15 osób, opiekun nabywa bilet wstępu na seans ze zniżką za kwotę 1 zł;
  • d. bilet „Zgrana Rodzina” – dla osób posiadających Kartę Zgranej Rodziny zniżka na bilet przyznawana jest po okazaniu ważnej Karty Zgranej Rodziny,
  • e. bilet „50+”. – zniżka na bilet przyznawana jest po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki.
§5 • Zakup i rezerwacja biletów
 1. Bilety wstępu do Centrum są dostępne:
  • a. w kasie Centrum z możliwością zakupu biletów w przedsprzedaży dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych;
  • b. w formie rezerwacji telefonicznej, dostępnej pod numerem telefonu +48 660 481 635; rezerwacja telefoniczna jest czynna od wtorku do piątku – w godz. 09:00 – 17:00 oraz w soboty i niedziele – w godz. 10:30 – 15:30;
  • c. w formie rezerwacji online, dostępnej na stronie internetowej: www.centrumprzyrodnicze.pl.
 2. Na blankietach biletów wskazana jest data i godzina seansu/zwiedzania.
 3. Sale wystawowe są dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
§6 • Rezerwacja
 1. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem zwiedzania.
 2. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 3. Aktualne wystawy czasowe Centrum są podawane do wiadomości publicznej na stronie www.centrumprzyrodnicze.pl oraz w kasie Centrum.
 4. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie wypełnionego formularza z danymi osoby, podmiotu lub instytucji. Formularz wypełnia pracownik Centrum. Przy dokonywaniu rezerwacji konieczne jest podanie liczby osób oraz informacji o przysługujących uprawnieniach do zakupu danego rodzaju biletów, dla których rezerwacja jest dokonywana.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) osoba podająca dane do formularza wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów i ich sprzedaży.
 6. Jednorazowo można dokonać maksymalnie 3 rezerwacji grupowych (telefonicznie) na zakup nie więcej niż 70 biletów w jednym terminie wejścia na salę interaktywną.
 7. W przypadku rezerwacji grupowej dokonywanej telefonicznie zapłaty za bilety należy dokonać w kasie Centrum nie później niż na 15 minut przed planowanym wejściem na salę interaktywną.
 8. W przypadku braku opłaty w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 9. Odbiór biletów zakupionych w ramach rezerwacji telefonicznej i online winien nastąpić w kasach Centrum najpóźniej na 15 minut przed planowaną godziną wejścia na salę interaktywną.
 10. Centrum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu do Centrum. Wszelkie informacje dotyczące zmian podane zostaną do wiadomości publicznej na stronie www.centrumprzyrodnicze.pl z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W szczególnych przypadkach Centrum zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji, przysługuje prawo do zmiany terminu lub zwrot opłaty za bilety.
 11. Zasady rezerwacji online w tym zasady płatności, uregulowane są w odrębnym regulaminie dostępnym w module rezerwacji online na stronie internetowej.
§7 • Zasady przebywania na terenie Centrum Przyrodniczego
 1. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Plecaki, torby i parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 3. W przypadku zgubienia klucza lub żetonu z numerem do szatni pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30 zł za klucz oraz 10 zł za żeton.
 4. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Centrum należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Centrum.
 5. Osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi.
 6. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tabliczkach informacyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na ostrzeżenia i komunikaty umieszczone przy eksponatach. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń, lub użytkowania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem.
 7. Centrum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu i zniszczeniu. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
§8 • Zakazy obowiązujące na terenie Centrum
 1. Na terenie Centrum nie należy stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla innych zwiedzających i utrudniających innym zwiedzanie. W szczególności zabrania się:
  • a. wynoszenia elementów wyposażenia Centrum poza przeznaczone dla nich miejsca;
  • b. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Centrum;
  • c. przyprowadzać na teren Centrum zwierząt z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących;
  • d. wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych;
  • e. wnoszenia na teren Centrum broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
  • f. wnoszenia i wprowadzania na teren Centrum rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jazdy na nich;
  • g. spożywania posiłków i napojów poza miejscem do tego wyznaczonym;
  • h. prowadzenia działalności handlowej;
  • i. prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych.
 2. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów, zakłócających porządek lub naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 3. Teren Centrum jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego.
 4. Centrum zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby wchodzące na teren Centrum nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w § 8 ust. 1. lit. d-f.
 5. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia odwiedzających, Centrum zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
§9 • Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych
 1. Każda zorganizowana grupa dzieci i młodzieży przebywa na terenie Centrum z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
 2. W przypadku grup szkolnych ze szkół podstawowych klas 5-8 oraz średnich na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie piętnastu uczniów; w przypadku grup dzieci przedszkolnych i grup dzieci ze szkół podstawowych klas 1-4 na jednego opiekuna może przypadać dziesięcioro dzieci.
 3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów, wyposażenia lub innych elementów znajdujących się na terenie Centrum.
§10 • Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.centrumprzyrodnicze.pl oraz w kasie Centrum.
 2. Osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia osoby naruszającej postanowienia Regulaminu z terenu Centrum. W takiej sytuacji zwrot opłaty za bilet nie przysługuje.
 4. Centrum jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.centrumprzyrodnicze.pl oraz w kasie Centrum.
 5. Wyciąg z niniejszego Regulaminu udostępniony jest w holu Centrum.

Regulamin korzystania z sali seminaryjnej

§1 • Postanowienia ogólne
 1. Sala dydaktyczna lub sala seminaryjna Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodnicze są obiektem użyteczności publicznej i służą celom upowszechniania kultury i wiedzy
  w zakresie wydarzeń, do których są przygotowane i wyposażone.
 2. Sala dydaktyczna lub sala seminaryjna mogą również służyć innym celom, w tym do odbywania imprez okolicznościowych i o innym charakterze, po uzyskaniu zgody kierownika CNK-CP.
 3. Celem wprowadzenia Regulaminu jest określenie zasad korzystania z sal w Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczym.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
   • ZOK – Zielonogórski Ośrodek Kultury,
   • CNK-CP – Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodnicze,
   • CNK – Centrum Nauki Keplera
   • sala seminaryjna – sala dla ok. 60 osób,
   • sala dydaktyczna – sala dla ok. 30 osób,
   • organizator zewnętrzny – osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadającą osobowości prawnej oraz inny podmiot, przeprowadzające wydarzenie, imprezę lub zajęcia,
   • impreza – seminarium, impreza okolicznościowa, warsztaty,
   • zajęcia – zajęcia dydaktyczne i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 1. Z sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej mogą nieodpłatnie korzystać sekcje i koła ZOK pod nadzorem instruktora lub opiekuna oraz pracownicy CNK.
 2. Udostępnienie sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej organizatorowi zewnętrznemu następuje na podstawie umowy.
 3. Za korzystanie z sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem (Zarządzenie Dyrektora ZOK).
§2 • Ogólne zasady korzystania z sal
 1. Uczestnictwo w imprezie lub zajęciach organizowanych na sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku imprezy biletowanej wstęp do sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu lub zaproszenia.
 3. Miejsce na sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej są nienumerowane, uczestnik imprezy zajmuje wolne miejsce.
 4. Podczas imprezy nie należy prowadzić rozmów przez telefony komórkowe, zaleca się ich wyłączenie przed rozpoczęciem imprezy, gdyż nawet wyciszone mogą zakłócać działanie sprzętu nagłośnieniowego.
 5. Podczas imprezy organizowanej przez ZOK lub CNK zabrania się:
   • dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu, dźwięku bez zgody ZOK lub CNK,
   • zachowania zakłócającego innym odbiór prelekcji, itp.
 6. W przypadku złamania któregokolwiek z wymienionych zakazów należy liczyć się z natychmiastową koniecznością opuszczenia obiektu.
 7. Szatnia sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej jest bezpłatna i dozorowana podczas imprez organizowanych przez ZOK lub CNK. W przypadku innego organizatora obsługa szatni leży po stronie wynajmującego salę na warunkach określonych w umowie.
§3 • Obowiązki osób korzystających z sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej
 1. Każdy, kto przebywa w sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej powinien zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników.
 2. Obowiązkiem osób korzystających z sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej jest:
   • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej,
   • przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi.
 3. Na terenie sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej wraz z przyległymi pomieszczeniami obowiązuje bezwzględny zakaz:
   • wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
   • spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu,
   • wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla uczestników imprezy lub zajęć,
   • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
   • stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę życia lub zdrowia,
   • używania jakichkolwiek źródeł ognia,
   • zaśmiecania sali i przyległych pomieszczeń,
   • wprowadzania zwierząt z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,
   • sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych bez zgody dyrektora ZOK,
   • wnoszenia broni wszelkiego rodzaju i innych niebezpiecznych przedmiotów (świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia),
   •  wnoszenia i spożywania żywności i napojów,
   • przyklejania przedmiotów do ścian i foteli – gumy do żucia, plasteliny, plastrów, taśmy klejąca i etc.,
   • wnoszenia do sali wierzchniej odzieży (płaszczy, kurtek), mokrych parasoli oraz bagażu.
§4 • Obowiązki organizatora zewnętrznego imprezy
 1. Organizator zapewnia pełne bezpieczeństwo uczestnikom imprezy i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego obowiązku.
 2. Organizator respektuje postanowienia Regulaminu oraz zapewnienia ład i porządek przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy.
 3. Organizator nie dopuszcza do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub znajdujących się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
 4. Organizator usuwa z sal osoby nie stosujące się do postanowień Regulaminu.
 5. Organizator niezwłoczne informuje kierownictwo CNK-CP o szkodach w mieniu, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą oraz pokrywa wszystkie koszty powstałe w związku z uszkodzeniem mienia.
§5 • Postanowienia końcowe
 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwane z sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.
 2. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
 3. Pracownicy CNK-CP mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej oraz sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie osoby przebywające w sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej zobowiązane są do podporządkowania się nakazom pracowników CNK-CP.
 5. Organizator imprezy odpowiada za stan czystości i porządku w sali dydaktycznej lub w sali seminaryjnej.
 6. CNK-CP nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej przedmioty, dokumenty oraz pieniądze.
 7. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania sali dydaktycznej lub sali seminaryjnej należy kierować do sekretariatu CNK-CP, bezpośrednio do kierownika CNK-CP.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin przebywania na terenie Centrum Przyrodniczego

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia muszą przebywać na terenie Centrum pod opieką osoby dorosłej.
 2. Torby, plecaki i okrycie wierzchnie należy zostawić w szafce znajdującej się w holu Centrum.
 3. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tabliczkach informacyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na ostrzeżenia i komunikaty umieszczone przy eksponatach. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń, lub użytkowania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem.
 4. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Centrum należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Centrum.
 5. Na terenie Centrum nie należy stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla innych zwiedzających i utrudniających innym zwiedzanie. W szczególności zabrania się:
  a. wynoszenia elementów wyposażenia Centrum poza przeznaczone dla nich miejsca;
  b. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Centrum;
  c. przyprowadzać na teren Centrum zwierząt z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących;
  d. wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych;
  e. spożywania posiłków i napojów poza miejscem do tego wyznaczonym;
  f. wnoszenia na teren Centrum broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
  g. prowadzenia działalności handlowej;
  h. prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych.
 6. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, zachowujących się w sposób zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów, zakłócających porządek lub naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 7. Centrum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu i zniszczeniu. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
Skip to content