Wynajem sal seminaryjno-konferencyjnych

CNK- CP dysponuje w pełni wyposażoną w sprzęt multimedialny salą seminaryjną na 60 osób, która mieści się na I piętrze budynku.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi pracownicy. Prosimy o wcześniejszy kontakt.

Informacje praktyczne

Nasze Centrum zlokalizowane jest w centrum miasta i dojazd do niego jest prosty. Przy budynku Centrum znajduje się duży parking dla pojazdów osobowych oraz trzy miejsca dla autobusów turystycznych. Autobusy turystyczne mogą podjechać bezpośrednio pod wejście do CP, po czym drogą wewnętrzną przejechać na parking. Przy budynku zadbano także o obecność stojaków na rowery.

Centrum Przyrodnicze jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, co potwierdzają certyfikaty konkursu urbanistycznego „Zielona Góra bez barier”.

Cennik
SALA SEMINARYJNA
Wykłady, odczyty, konferencje itp. 250,00 zł   + VAT/godz.
Imprezy okolicznościowe z cateringiem Najemcy 300,00 zł   + VAT/godz.
SALA DYDAKTYCZNA
Wynajem jednorazowy 150,00 zł   + VAT/godz.
Wynajem cykliczny 75,00 zł     + VAT/godz.
Inne
Montaże, demontaże Wynajmującego 100,00 zł     + VAT/godz.
Pracownicy niezbędni do realizacji imprezy (roboczogodzina brutto) – od rozpoczęcia montażu do zakończenia demontażu 40,00 zł     brutto

Regulamin wynajmu sal seminaryjno-konferencyjnych

§1 • Postanowienia ogólne
 1. Sala lub sala seminaryjna Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodnicze są obiektem użyteczności publicznej i służą celom upowszechniania kultury i wiedzy w zakresie wydarzeń, do których są przygotowane i wyposażone.
 2. Sala lub sala seminaryjna mogą również służyć innym celom, w tym do odbywania imprez okolicznościowych i o innym charakterze, po uzyskaniu zgody kierownika CNK-CP.
 3. Celem wprowadzenia Regulaminu jest określenie zasad korzystania z dwóch sal w Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczym.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  a) ZOK – Zielonogórski Ośrodek Kultury,
  b) CNK-CP – Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodnicze,
  c) CNK – Centrum Nauki Keplera
  d) sala seminaryjna – sala przeznaczona na seminaria,
  e) organizator zewnętrzny – osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadającą osobowości prawnej oraz inny podmiot, przeprowadzające wydarzenie, imprezę lub zajęcia,
  f) impreza – seminarium, impreza okolicznościowa, warsztaty,
  g) zajęcia – zajęcia dydaktyczne i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Z sali lub sali seminaryjnej mogą nieodpłatnie korzystać sekcje i koła ZOK pod nadzorem instruktora lub opiekuna oraz pracownicy CNK.
 6. Udostępnienie sali seminaryjnej organizatorowi zewnętrznemu następuje na podstawie umowy.
 7. Za korzystanie z sali seminaryjnej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem (Zarządzenie Dyrektora ZOK).
§2 • Ogólne zasady korzystania z sal
 1. Uczestnictwo w imprezie organizowanej na sali seminaryjnej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku imprezy biletowanej wstęp do sali seminaryjnej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu lub zaproszenia.
 3. Miejsce na sali seminaryjnej są nienumerowane, uczestnik imprezy zajmuje wolne miejsce.
 4. Podczas imprezy nie należy prowadzić rozmów przez telefony komórkowe, zaleca się ich wyłączenie przed rozpoczęciem imprezy, gdyż nawet wyciszone mogą zakłócać działanie sprzętu nagłośnieniowego.
 5. Podczas imprezy organizowanej przez ZOK lub CNK zabrania się:
  – dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu, dźwięku bez zgody ZOK lub CNK,
  – zachowania zakłócającego innym odbiór prelekcji, itp.
  W przypadku złamania któregokolwiek z wymienionych zakazów należy liczyć się z natychmiastową koniecznością opuszczenia obiektu.
 6. Szatnia sali seminaryjnej jest bezpłatna i dozorowana podczas imprez organizowanych przez ZOK lub CNK. W przypadku innego organizatora obsługa szatni leży po stronie wynajmującego salę.
§3 • Obowiązki osób korzystających z sali lub sali seminaryjnej
 1. Każdy, kto przebywa w sali seminaryjnej powinien zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników.
 2. Obowiązkiem osób korzystających z sali seminaryjnej jest:
  a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia sali seminaryjnej,
  b) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi.
 3. Na terenie sali seminaryjnej wraz z przyległymi pomieszczeniami obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a) wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
  b) spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu,
  c) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla uczestników imprezy lub zajęć,
  d) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  e) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę życia lub zdrowia,
  f) używania jakichkolwiek źródeł ognia,
  g) zaśmiecania sali i przyległych pomieszczeń,
  h) wprowadzania zwierząt z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,
  i) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych bez zgody dyrektora ZOK,
  j) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju i innych niebezpiecznych przedmiotów (świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia),
  k) wnoszenia i spożywania żywności i napojów,
  l) przyklejania przedmiotów do ścian i foteli – gumy do żucia, plasteliny, plastrów, taśmy klejąca i etc.,
  ł) wnoszenia do sali wierzchniej odzieży (płaszczy, kurtek), mokrych parasoli oraz bagażu.
§4 • Obowiązki organizatora zewnętrznego imprezy
 1. Organizator zapewnia pełne bezpieczeństwo uczestnikom imprezy i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego obowiązku.
 2. Organizator respektuje postanowienia Regulaminu oraz zapewnienia ład i porządek przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy.
 3. Organizator nie dopuszcza do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub znajdujących się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
 4. Organizator usuwa z sal osoby nie stosujące się do postanowień Regulaminu.
 5. Organizator niezwłoczne informuje kierownictwo CNK-CP o szkodach w mieniu, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą oraz pokrywa wszystkie koszty powstałe w związku z uszkodzeniem mienia.
§5 • Postanowienia końcowe
 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwane z sali seminaryjnej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.
 2. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie sali seminaryjnej ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
 3. Pracownicy CNK-CP mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z sali seminaryjnej oraz sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie osoby przebywające w sali seminaryjnej zobowiązane są do podporządkowania się nakazom pracowników CNK-CP .
 5. Organizator imprezy odpowiada za stan czystości i porządku w sali seminaryjnej.
 6. CNK-CP nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie sali seminaryjnej przedmioty, dokumenty oraz pieniądze.
 7. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania sali seminaryjnej należy kierować do sekretariatu ZOK, bezpośrednio do dyrektora ZOK lub do kierownika CNK-CP.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Skip to content